Szkolenia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz potrzebom szkół i placówek oświatowych, przygotowaliśmy ciekawą, bogatą i różnorodną ofertę współpracy z tymi instytucjami w zakresie szkoleń z obsługi sprzętu interaktywnego.
Szkolenia skierowane są do dyrektorów, nauczycieli – bezpośrednich użytkowników tablic Interaktywnych.
Dzięki szkoleniom będziecie Państwo mogli zdecydowanie bardziej wykorzystać posiadany sprzęt.
Jego obsługa stanie się łatwiejsza i prostsza, SPRAWI MNIEJ KŁOPOTÓW I PROBLEMÓW

KORZYŚCI

 

CIEKAWE DLA UCZNIÓW INTERAKTYWNE LEKCJE

Dzisiejsze pokolenie młodych ludzi jest bardzo mocno związane z interaktywnością /internet, gry/
Zdecydowanie łatwiej jest dotrzeć do nich za pomocą znanych im narzędzi niż klasycznej ,,zielonej tablicy,,

BEZCENNY KOMFORT NAUCZYCIELA

Jeśli coś znamy to z przyjemnością się tym posługujemy.
Obawy budzi sprzęt nam obcy.

 

Dla szkół biorących udział w programie
„Aktywna Tablica 2022”

Aktywna tablica” – edycja 2022


Ogłoszenie 08.03.2022

W 2022 roku jest realizowana kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Wsparcie finansowe w 2022 roku
Wsparciem finansowym w ramach programu w 2022 roku zostaną objęte:
1. szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019;
2. szkoły ponadpodstawowe;
3. szkoły kształcące uczniów niewidomych;
4. szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami,
5. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
6. szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020 i 2021.
Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych. W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z programu tylko raz, przy założeniu, że: każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł; każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł; każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł; każdy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup specjalistycznej drukarki w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł. 20 sierpnia 2021 roku Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica”. Jej celem było doprecyzowanie i wyjaśnienie regulacji zawartych w programie w związku z uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące szkoły i wojewodów. Nowelizacja miała na celu również doposażenie szkół w sprzęt do realizacji kształcenia na odległość, co wynikało z utrzymującego się zagrożenia epidemicznego COVID-19. Finansowanie
Planowany łączny koszt realizacji programu wynosi 361 mln 455 tys. zł, z czego 290 mln zł będzie pochodzić z budżetu państwa. Z kolei wkład własny organów prowadzących będących jednostkami samorządu terytorialnego, osobami prawnymi innymi niż jednostki samorządu terytorialnego lub osobami fizycznymi wynosić będzie 71 mln 455 tys. zł. Na realizację Programu w 2022 roku przeznaczono z budżetu państwa 70 mln zł. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. Wkład własny
Za wkład własny uważa się:
1. wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę, szkołę za granicą lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem o  udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w  Programie;
2. wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne zakupionych w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.
W celu spełnienia warunku polegającego na konieczności zapewnienia wkładu własnego dopuszcza się połączenie wkładu finansowego i rzeczowego. W ramach finansowego wkładu własnego katalog możliwego do zakupienia sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii nie jest ograniczony zakresowo. Tym samym organ prowadzący szkołę ma możliwość zakupu dowolnie wybranego sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii wykorzystujących TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) do 20% wartości całego zadania. Jeżeli  wsparcie finansowe będzie przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz.  38 i 694), wkład własny organu prowadzącego będącego jednostką samorządu terytorialnego wynosi co najmniej 50% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.
Obowiązujące terminy
W 2022 roku szkoły będą mogły wnioskować o udział w programie do 15 maja, a organy prowadzące do wojewodów do 30 maja. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 30 czerwca. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 31 sierpnia.
Wyjaśnienia dotyczące możliwości zmiany wniosku o udział w programie „Aktywna tablica” 2022 W związku z pytaniami dotyczącymi możliwości zmiany wniosku o udział w programie „Aktywna tablica” (kalkulacja kosztów) w zakresie rodzaju i kwoty zakupu informujemy, że wsparcie finansowe jest udzielane w formie dotacji, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305). Zgodnie z art. 150 tej ustawy dysponent części budżetowej, udzielając dotacji celowej, w tym jednostce sektora finansów publicznych, zawiera umowę, która określa w szczególności: szczegółowy opis zadania, w tym m.in. cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania, wysokość udzielonej dotacji oraz termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.
Podstawą do sporządzenia umowy z organem prowadzącym są wnioski o udział w programie oraz wnioski o udzielnie wsparcia finansowego, które zawierają m.in. rodzaj oraz łączną planowaną kwotę zakupu pomocy dydaktycznych, z uwzględnieniem wkładu własnego zapewnionego przez organ prowadzący. Oznacza to, że po zakończeniu kwalifikacji wniosków nie jest możliwa ich zmiana w zakresie rodzaju sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem. Może natomiast ulec zmianie kwota zakupu poszczególnych urządzeń, pomocy i narzędzi do terapii z udzielonej dotacji i finansowego wkładu własnego, ponieważ na etapie składania wniosku jest to jedynie kalkulacja kosztów. Ponadto informujemy, że w ramach udzielonego wsparcia finansowego dokonuje się – zgodnie z założeniami Programu – zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych i narządzi do terapii dla zakwalifikowanych szkół. Z kolei dostawcy tych urządzeń i oprogramowania powinni być zobligowani umownie do zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną. Dostawcy powinni zapewnić także techniczne szkolenia nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń oraz oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych, uwzględniając konieczność stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów. Koszty montażu pomocy dydaktycznych oraz szkoleń technicznych dla nauczycieli nie będą stanowiły podstawy do ich uznania i rozliczenia w ramach przyznanej dotacji i jako takie nie powinny widnieć na przedstawianych do rozliczenia rachunkach. UWAGA! Informujemy, że komentarze pojawiające się na różnych portalach internetowych, które dotyczą zakupu sprzętu w ramach programu „Aktywna tablica”, pochodzą od podmiotów zewnętrznych. MEiN nie jest ich autorem i nie odpowiada za ich treść. Wszystkie sprawdzone informacje dotyczące programu można znaleźć na naszej stronie internetowej. Nowe wnioski
W 2022 roku obowiązują nowe wnioski dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących:
1. Wniosek A dyrektora – dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019; szkoły ponadpodstawowe);
2. Wniosek B dyrektora – dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia);
3. Wniosek C dyrektora – dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 5 i 7 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi; specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących);
4. Wniosek D dyrektora (Ministerstwa/ORPEG) – dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017-2019; szkoły ponadpodstawowe i szkoły za granicą);
6. Wniosek organu prowadzącego (Ministerstwa/ORPEG).
UWAGA! Wymieniony we wnioskach sprzęt oraz wszystkie pozostałe pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, o których mowa w § 2 ust. 3-7 Rozporządzenia, muszą spełniać wymagania niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w celu stosowania TIK na zajęciach, o których mowa w art. 109 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz będą spełniać warunki określone  w  § 2 ust. 12 Rozporządzenia.
.

 

WSZYSTKIE SZKOLENIA PROWADZONE SĄ PRZEZ CERTYFIKOWANEGO TRENERA CO ZAPEWNIA ICH JAKOŚĆ ORAZ SKUTECZNOŚĆ. JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO Z NAMI I USTAL DOGODNY DLA CIEBIE TERMIN

Wykorzystuj praktyczne uczenie się