Login :
Hasło :
 
Kliknij 'zaloguj' aby wejść do systemu B2B jako 'gosc' lub podaj swój login i hasło


 

Witamy w ?wiecie elektroniki pod opiek? specjalistów z MBM Electronics
To co nas wyró?nia to pe?en zakres us?ug w wielu dziedzinach.

 

Sprzedamy     Zamontujemy   Wdro?ymy     Przeszkolimy     Naprawimy

 


Zapraszamy na nasza now? stron?Zestaw interaktywny gotowy do monta?u:
- Tablica interaktywna SMART SB480
- Projektor Hitachi Short Throw CP-CX250
- uchwytem projektora ABtUS ?cienny
- Przy??cze instalacyjne ABtUS IFP 701/B wraz z kablowaniem
Tablica interaktywna SMART SBM600
- Najpopularniejsza dotykowa tablica
interaktywna na rynku
- Najwi?ksza baza lekcji w j?zyku polskim
- teraz funkcja „Dual touch”
- Przek?tna tablicy 77”/87"

Informator Bran?owy

Obiegiem dokumentacji obrazem i d?wiekiem wzmacniamy Pa?stwa wizerunek


Informator Bran?owy (pdf)

Projektory dla szkó?
Optymalnym rozwi?zaniem s? projektory Hitachi Ultra Short Throw o ultrakrótkiej ogniskowej umo?liwiaj?ce projekcj? z odleg?o?ci mniejszej ni? 1m.

Zobacz poni?ej nasz? ofert?.

Toshiba e-STUDIO306LP SDC-450

Pierwsze na ?wiecie wielofunkcyjne urz?dzenie wykorzystuj?ce wymazywalny toner
U?ywaj wielokrotnie ten sam papier i oszcz?d? do 80% jego nak?adu
Unikalna na ?wiecie ekotechnologia Toshiba
Unikalna technologia przyjazna ?rodowisku pozwalaj?ca na redukcj? emisji CO2

Promocja

6299z? brutto

Nowo??

Promocja

Nowo??Przewodnik po urz?dzeniach Toshiba

e-STUDIO2051c / 2551c (pdf)

e-STUDIO2006 / 2506 (pdf)

e-STUDIO2505 (pdf)Ju? teraz w szybki i prosty sposób mog? Pa?stwo otrzyma? wszelkie informacje dotycz?ce naszych produktów i rozwi?za?.

Klienci korzystaj?cy z pakietów antywirusowych niemieckiego producenta mog? ju? teraz zaktualizowa? swoje oprogramowanie ochronne. Wersje dla u?ytkowników domowych G DATA ANTIVIRUS, INTERNET SECURITY i TOTAL PROTECTION oraz wersje biznesowe w pe?ni gotowe na najnowszy system operacyjny od Microsoftu. Kolejna ods?ona „okienek” zostanie udost?pniona ju? 29 lipca 2015. Wszystkie ustawienia oraz historia skanowania w ju? zainstalowanych wersjach oprogramowania G DATA zostan? zachowane podczas aktualizacji do najnowszych wersji obs?uguj?cych system operacyjny Windows 10. Aktualizacja zapewni kompleksow? ochron? u?ytkownikom kolejnej wersji flagowego produktu giganta z Redmond.

aktualno?ci

Terminale komputerowe w pracowni szkolnej
Tanie stanowisko z pulpitem Windows 7 lub 8 za 1/4 ceny PC. Zastosowanie w szko?ach, szpitalach, przychodniach, korporacjach, jednostkach bud?etowych, firmach przemys?owych.
czytaj wi?cej

Sta?a wspó?praca dla szko?y
MBM Electronics poleca opiekuna szko?y cyfrowej.
Zapewnia sta?? wspó?prac? ze szko?ami, które posiadaj? systemy interaktywne, pracownie komputerowe, pracownie j?zykowe, serwery, routery, ??cza WIFI.
czytaj wi?cej

Bezpiecze?stwo dzieci w Cyfrowej Szkole
Instalujemy Systemy monitoruj?ce zdarzenia wewn?trz szkolnych murów i na terenie boisk. Pomagaj? skutecznie realizowa? oczekiwania zarówno dyrektorów jak i rodziców.
czytaj wi?cej

Produkty polecane

G Data Pakiet Szko?a MIX umo?liwia skuteczn? i szybk? ochron? wszystkich komputerów w szkole. W sk?ad pakietu wchodz? dwa programy: G Data AntiVirus i G Data AntiVirus Business
czytaj wi?cej

Urz?dzenie A4 z mo?liwo?ci? pracy na A3

Kompaktowo?? drukarek A4 z obs?ug? papieru z urz?dze? A3, oferuj?c idealne rozwi?zanie na obecne czasy dla biur.
czytaj wi?cej

Dzia? Wsparcia Technicznego

Zapewniamy kompleksow? obs?ug? i opiek? serwisow?:
- Realizujemy przegl?dy okresowe oraz naprawy urz?dze? wykonywane przez przeszkolonych techników z d?ugoletnim do?wiadczeniem
- sprawdzenie stanu technicznego podzespo?ów
- dostawa materia?ów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek i faksów
- zawieramy umowy serwisowe na sta?? obs?ug?
- pomoc w rozwi?zywaniu problemów powsta?ych w zwi?zku z u?ytkowaniem urz?dze?.

Telefon: 12 416-37-37

Czekamy na
Pa?stwa telefony !!!Certyfikowany trener rekomenduje rozwiazania dla edukacji

Seria Harmonijny Rozwój 2016 (pdf)

Umiem czyta?, pisa? i liczy? - Edukacja wczesnoszkolna (pdf)

Eduterapeutica - Gimnazjum (pdf)

Eduterapeutica - Logopedia (pdf)


Systemy zarz?dzania obiegiem dokumentów

 • TopAccess: zarz?dzanie, monitorowanie, kontrola pracy urz?dze?
 • Toshiba e-FMS: rozliczanie ilo?ci druku i obliczanie kosztów
 • Re-Rite: automatyczne rozpoznawanie znaków w skanowanych dokumentach (technologia OCR)
 • e-Filing: zarz?dzanie dokumentami, archiwizacja i udost?pnianie
 • Q-Vision: zaawansowany system kontroli kosztów
 • e-Bridge Viewer: przegl?darka i wyszukiwanie dokumentów
 • archiwizacja dokumentów, zarz?dzanie obiegiem dokumentów
 • szybkie tworzenie personalizowanych dokumentów


 • Wyposa?amy w Systemy multimedialne i interaktywne

 • Sale konferencyjne, wideokonferencyje
 • Pracownie j?zykowe
 • Pracownie komputerowe
 • Placówki dla niepe?nosprawnych
 • Ko?cio?y
 • Hotele, domy prywatne

  Chcieliby?my Pa?stwu zaprezentowa? nasz? ofert? sprz?tu multimedialnego i interaktywnego. W ramach wspó?pracy z nami proponujemy Pa?stwu spotkania po??czone z indywidualnym doborem urz?dze?, instalacj? systemów oraz opiek? serwisow? nad sprz?tem. Tworzymy kompleksowe rozwi?zania. • Rewolucja w pracowniach informatycznych dla Edukacji

  Codzienno?? szko?y, pod ka?d? szeroko?ci? i d?ugo?ci? geograficzn? to wieczne wyzwania. Skromne bud?ety, a potrzeby, w tym z komputeryzacj? rosn? z ka?dym rokiem. Dlatego w?a?nie ju? ponad 30 000 szkó? w 140 krajach wie, ?e sposobem na to s? wirtualne desktopy firmy NComputing, które pozwalaj? zwielokrotni? dost?p uczniów do komputera przy pe?nej realizacji wymaga? edukacyjnych i na przekór ograniczeniom bud?etowym.

  - Niskie koszty pozwalaj? na instalowanie wi?kszej ilo?ci stanowisk komputerowych.
  - Urz?dzenia s? praktycznymi, odpornymi na pomys?y dzieci urz?dzeniami,
  montowanymi za monitorami, redukujacymi nie?ad zwi?zany z du?? ilo?ci? kabli.
  - Ograniczenie zu?ycia energii elektrycznej o 90%
  - Stanowisko z pulpitem Windows 7 lub 8 za 1/4 ceny PC
  - Ograniczenie ha?asu i wydzielanego ciep?a.
  - Najbardziej ekologiczne rozwi?zanie na ?wiecie.


  Kamery i monitoring wizyjny w szko?ach, przedszkolach, ??obkach, placówkach o?wiatowych

  Ze statystyk policyjnych oraz do?wiadcze? i relacji dyrektorów szkó? jasno wynika pozytywna ocena systemów monitoringu wizyjnego jako sposobu utrzymania porz?dku w miejscu gdzie nasze dzieci sp?dzaj? wi?ksz? cz??? dnia w przeci?gu tygodnia. Oprócz zapobiegania, zarejestrowane obrazy z kamer pozwalaj? wytropi? oraz udowodni? wszelkiego rodzaju dzia?ania szkodliwe i negatywnie wp?ywaj?ce na uczniów i nauczycieli.

  Pracownicy MBM Electronics pomog? w doborze sprz?tu oraz ich optymalnym rozmieszczeniu. Zespó? Wsparcia Technicznego montuje sprz?t, przeprowadza szkolenia oraz prowadzi opiek? serwisow? nad ca?? infrastruktur?.

 • Kamery przemys?owe ( standardowe, zewn?trzne, obrotowe, wandaloodporne )
 • Monitory
 • Cyfrowe, sieciowe videorejestratory

 • NASZE SERWISY: Szko?a Interaktywna | Serwis RTV | Tablice SMART | Serwis Komputerów | e-Dokumenty |

  Zawarto?? tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

  Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


  polityka prywatnosci cookie

  Interaktywno?? Amodit eDokumenty Kopiarki Projektory Komputery Drukarki etykiet Nowo?ci
  Copyright (c) 2014 All Right Reserved